Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Chcesz przejść specjalistyczny kurs udzielania pierwszej pomocy w Poznaniu? Możesz skorzystać z oferty firmy OptimaBHP. Naszą kadrę stanowią m.in. specjaliści, którzy szkolą w tym zakresie:

·   osoby indywidualne, które chcą dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy
·   przedstawicieli różnych grup zawodowych, wyznaczonych przez pracodawcę zgodnie z Kodeksem pracy do udzielania pierwszej pomocy.

Każdy kurs jest odpowiednio dostosowany do danej grupy zawodowej i zagrożeń, jakie występują na konkretnych stanowiskach pracy. Do przeprowadzania szkoleń wykorzystujemy prezentację multimedialną oraz fantomy szkoleniowe. Zarówno pracownicy, jak i inne osoby biorące udział w szkoleniu nabywają umiejętności postępowania ratowniczego w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka oraz wykształcania prawidłowych postaw społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podczas kursu uczą się teoretycznie i praktycznie wykonywać różne konkretne zadania ratownicze w czasie niesienia pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Zakres kursu udzielania pierwszej pomocy

Zagadnienia, jakie obejmuje kurs udzielania pierwszej pomocy:

·  wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy – uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób można sprawdzić obecność zachowanego spontanicznego oddechu i krążenia, a także określić stan poszkodowanego, na czym polega dalsze postępowanie oraz jak powiadomić pogotowie ratunkowe,
·  wczesne rozpoczęcie resuscytacji oddechowej – na czym polega i jak się wykonuje resuscytację (uciskanie klatki piersiowej i oddech zastępczy), aby podtrzymać funkcje życiowe do czasu przybycia zespołu ratownictwa,
· opieka poresuscytacyjna – w jaki sposób można zapewnić zaawansowaną pomoc, poprzez prawidłowe powiadomienie służb.

Prowadzony przez nas kurs udzielania pierwszej pomocy to również okazja do tego, aby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie postępowania w stanach zagrożenia życia. Uczestnicy zdobywają także umiejętności m.in. w zakresie rozpoznawania najważniejszych objawów podstawowych stanów zagrożenia życia, dowiadują się, co mogą zrobić do czasu przybycia ambulansu np. w takich przypadkach jak zawał serca, udar mózgu, utrata przytomności, omdlenie, urazy w wypadkach drogowych, złamania, porażenia prądem, krwotok itd.

Udział w organizowanym przez nas kursie udzielania pierwszej pomocy w Poznaniu pozwoli wywiązać się uczestnikowi szkolenia z wymagań prawnych w miejscu pracy. Szkolenie spełnia wymagania polskiego prawa pracy i BHP w zakresie obowiązkowych i dodatkowych szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników, a także osób, które indywidualnie chcą dokształcić się na ten temat.